สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
  ประวัติบริษัท (About US)

        บริษัท  ไมโครอินโนเวต จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่มี  ศูนย์พันธุNวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) หรือ สวทช. เป็นผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท

        พันธกิจหลักของบริษัท คือการนำงานวิจัยที่พัฒนาโดยนักวิจัยของประเทศไทยมาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นพื้นฐานออกสู่ตลาด โดยสินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายน้้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม  อาทิ เช่น  การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ, อาหารสัตว์, อาหารเสริมสำหรับมนุษย์, การบำบัดของเสีย, การหมักก๊าซชีวภาพ และการเกษตร เป็นต้น  โดยโรงงานของทาง บริษัทถือได้ว่าเป็นโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย.

บริษัท ไมโครอินโนเวต  จำกัด


 บริษัทร่วมทุนทางด้านชีวภาพแห่งแรกในประเทศไทยที่มีสำนักงานพัฒนาวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)   เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นหลักของบริษัท  ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 100 ล้านบาท พันธกิจหลักของบริษัทคือ  การนำงานวิจัยที่พัฒนาโดยนักวิจัยมาต่อยอดให้กลายเป็นผลิตภันฑ์ที่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นพื้นฐานออกสู้ตลาดด้วยสินค้าที่มีคุณภาพสูงในระดับราคาที่ถูกกว่า  สินค้าที่บริษัทผลิตและจำหน่ายนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ เช่น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหาเสริมสำหรับมนุษย์, การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ, อาหารเสริมสัตว์เลี้ยง, การบำบัดของเสีย, การหมักก๊าซชีวภาพ และการเกษตร, เป็นต้น  โดยโรงงานของทางบริษัทถือได้ว่า  เป็นโรงงานผลิตเชื้อจุลินทรีย์ในระดับอุตสหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

        จากการที่  บริษัท  ไมโครอินโนเวต  จำกัด  เป็นบริษัทร่วมทุนกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)   ส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศูนย์วิจัย สวทช  เป็นอย่างมาก  ดังนั้น  นอกจากทีมวิจัยและพัฒนาภายในของบริษัทแล้ว  ทางบริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิค  และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงาน สวทช  อาทิ เช่น  ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ(ฺBIOTEC) ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง

       นอกจากนี้ทางบริษัท  ยังได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆร่วมกับหน่วยงานภายนอก  อื่นๆ อาทิเช่น  มหาวิทยลัย และบริษัทเอกชนอื่นๆ  อีกหลายโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการพัฒนาและทดสอบมาเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะออกสู่มือผู้บริโภค

ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

  ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัทจะต้องผ่านการวิจัยพัฒนาและทดสอบ  ประสิทธิภาพทั้งในห้องปฎิบัติการและสภาพใช้งานจริงก่อนจะจัดจำหน่ายสู่ตลาด  เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า  โดยในปัจจุบันผลิดภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น  4 กลุ่ม คือ

          1. สารเสริ่มและวัตถุดิบอาหารสัตว์ชีวภาพสำหรับสัตว์เศรษกิจ

          2. สารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง

          3. สารเสริมชีวภาพสำหรับมนุษย์

   นอกจากนี้ยังมีบริษัทยังมีบริการทางด้านชีวภาพเพื่อรองรับการทำงานของนักวิจัยและหน่วยงานเอกชนภายนอกอื่นๆ  ดังต่อไปนี้

          1. รับจ้างผลิตเชื้อจุลินทรีย์ สายพันธ์ที่ลูกค้ากำหนด

          2. ทดสอบการขยายจำนวนเชื้อจุลินทรีในระดับอุตสหกรรม

          3. ทดสอบและตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ

          4.  ให้เช่าระบบการขยายภัณฑ์เชื้อจุลินทรีย์

ตัวอย่างการบริการ

1.OEM ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตราสินค้าต่างๆ  แก่บริษัทเอกชนอื่นๆ เช่น เครื่องดื่มเสริมสุขภาพสำหรับมนุษย์ M-9 สารเสริมชีวนะสำหรับสุนัข Bobbi-Pro , สารเสริมโปรตีน สำหรับสัตว์ B-soy Digest เป็นต้น

2.ผลิตวัสดุหรือวัตถุดิบทางชีวภาพระดับอุสหากรรมแก่หน่วยงานต่างๆ เช่น การผลิตเชื้อจุลินทรีย์กำจัดลูกยุงรำคาญ,ขยายขนาดเชื้อยีสต์สำหรับใช้ในอุสหกรรมผลิตเอทานอล, ผลิตEnzyme สำหรับอุตสหกรรมฟอกย้อม เป็นต้น  

3.ให้เช่าระบบการขยายพัธ์เชื้อจุลินทรีย์ เช่น ให้เช่าระบบการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายกลิ่นเหม็นให้เช่าระบบการผลิตเชื้อจุลินทรีย์สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นต้น

4.ทดสอบและตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ เช่นตรวจหาปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอาหารเสริม,จำแนกประเภทเชื้อจุลินทรีย์ที่ได้จากสินค้า

view