สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

 

         
การพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์

        จากการที่ บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ         เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส่งผลให้บริษัทมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับศูนย์วิจัของ สวทช. เป็นอย่างมาก  ดังนั้น  นอกจากทีมวิจัยและพัฒนาภายในของบริษัท  ที่นับได้ว่ามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความทันสมัยระดับ สากลแล้ว  ทางบริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานของ สวทช. อาทิ เช่น ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  อย่างต่อเนื่อง

        นอกจากนี้  ทางบริษัท ยังได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ร่วมกับหน่วยงานภายนอกอื่น ๆ  อาทิเช่น  มหาวิทยาลัย และ บริษัทเอกชนอื่น ๆ  อีกหลายโครงการเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ผ่านการพัฒนาและทดสอบมาเป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะออกสู่มือผู้บริโภค

         ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัทจะต้องผ่านการวิจัยพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพทั้งในห้องปฏิบัติการและสภาพใช้งานจริงก่อนจะจัดจำหน่ายสู่ตลาด เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า โดยในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ

  1. สารเสริมและวัตถุดิบอาหารสัตว์ชีวภาพสำหรับสัตว์เศรษฐกิจ
  2. สารเสริมชีวภาพสำหรับสัตว์เลี้ยง
  3. สารเสริมชีวภาพสำหรับมนุษย์
  4. จุลินทรีย์เพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอื่นๆ

        นอกจากนี้บริษัทยังมีบริการทางด้านชีวภาพเพื่อรองรับการทำงานของนักวิจัยและหน่วยงานเอกชน    ภายนอกอื่น ๆ  อีกด้วย

                     

                                

                        1.สำหรับพืช              2.สำหรับคน              3.สำหรับสัตว์


 

view